Mitt svar till Jehovas vittnen och andra religiösa

Mitt svar i en mycket långsam debatt med ett Jehovas vittne … forts.

Det finns anledning at kritisera religion bara under två förutsättningar; när trons konsekvenser går ut över andra än den utövande troende och när troende hävdar att tron manifesterar sig i verkligheten. Den första anledningen kan ta sig uttryck i t ex könsstympning eller ambitioner att påverka samhällsbygget. Den andra anledningen syftar på t ex guds existens, ”hans” förmåga att gripa in i verkligheten, religiösa mirakler och bönens effekter. Mer om detta nedan.

Positiva effekter av religion ser ut att i huvudsak begränsas till subjektiv och personlig tröst och lindring mot oroliga tankar om en oviss framtid, om egna eller anhörigas sjukdomar och olycka. Den verkar också vara en stärkande och enande kraft i både privatsfären och gemenskapen i församlingen och bön erbjuder ett slags meditativ återhämtning. Dessutom hör jag troende beskriva en sensationell känsla av enhet med skaparen och samhörighet med hans son; starka personliga möten. Plus en oegennyttig insats i olika typer av hjälpverksamhet. Jag förstår också att många troende, speciellt ute i världen, identifierar sig så starkt med sin religion och sin religiösa grupp att de två är ett; individerna har i olika grad ännu inte lösgjort sig från kollektivet familjen, församlingen, klanen osv. Tveksamt om det är en positiv effekt.

Den samlade positiva effekten balanserar knappast de negativa konsekvenserna; ”omoralen” i GT, barndop, missionerandet, korstågen, inkvisitionen, motståndet mot vetenskapliga resultat som hotade kyrkans världsbild, kondomförbud i södra Afrika, att våldtäktsförövaren frikänns medan offret dubbelbestraffas, kvinnans underordnade ställning, HBTQ-personers levnadssätt, förbud mot undervisning i evolutionsteori, teokratiernas skräckvälden, religiöst motiverade nej tack till vetenskapligt befogade mediciner, att samfund i en religiös gemenskap håller sig med egna ”domstolar” utanför samhället, religiöst motiverat motstånd mot demokratisk utveckling, religion och demokrati går inte ihop, … för att inte nämna det tunga ansvaret genom historien för att ha straffbelagt medicinska experiment, förnekat fakta, hotat med helvetet, inkvisitionen, häxbränning, maktutövning i religionens namn, dödsstraff.

Då brukar jag mötas av invändningen att ”allt det förfärliga du just nämnde är inte anledningen till att jag tror utan jag väljer det kristna kärleksbudskapet”. Men det kristna kärleksbudskapet är detta också! Man kan inte å ena sidan säga att bibeln är guds ord, den är sann och jag väljer vilka verser jag vill tro på. Det är hyckleri!

Världsbilden var för länge sedan en helt annan än den vi har idag. I något skede trodde man att himlen var en glaskupol som höll uppe stjärnorna och allt vatten. Jorden ansågs vara centrum i universum. Men det var kyrkan som godkände respektive världsbild som ju inte kunde vila på något annat än dåtidens tänkande och (brist på) kunskap. Det var i den här myllan våra religioner växte upp och med dagens mått mätt måste de ju betraktas som primitiva.

Världsbilden idag är ju en helt annan. Vi har hittat vetenskapliga förklaringar på många mysterier. Rationellt tänkande och empiriska bevis har skapat en bild som inte ens de mest kreativa och fantasifulla tänkarna kunde föreställa sig när de heliga skrifterna sammanställdes. Den religiösa världsbilden hade då ingen konkurrens. Under de senaste århundradena har en rationell bild vuxit fram som gör den religiösa överflödig. Vi har inget behov av sagor om verkligheten nu när verkligheten själv har presenterat sig.

Men den största blundern av alla är just religionens avsaknad av processtänkande; vi är bara mitt i alla dynamiska skeenden. Jorden, som himlakropp, utvecklas ständigt; kontinentalplattorna rör sig, innanmätet svalnar, klimatet förändras, istider kommer och går, artutvecklingen pågår oavbrutet och drygt halva solens energi återstår. Skapelsens krona är därför bara ett uttryck för brist på mänsklig föreställningsvärld i avsaknad av kunskap; inget tyder på att utvecklingen är framme vid målet! Den tanken är ett uttryck för det begränsade perspektiv mänskligheten hade då. För det första finns inget mål! För det andra har vi inte ens kommit halvvägs! Inget i den naturliga världen tyder på något annat! Vi vet inget absolut om den kosmiska framtiden men all tillgänglig information talar för att utvecklingen fortsätter på samma sätt som hittills. Precis som vi inte med säkerhet vet att solen går upp i morgon och likväl gör hon det. Det kommer naturligtvis många arter efter människan och då är bibeln i varje fall inte guds ord längre. Utvecklingen upphör inte bara för att den strider mot den bibliska tolkningen.

Det finns bara ett intellektuellt hederligt förhållningssätt till debatt om tro och icketro; att båda sidor enas om gränsen mellan naturligt och övernaturligt. Om troende och religiösa företrädare påstår att religionen har effekter i den naturliga världen, att gudar griper in i den fysiska tillvaron, ger det mig en chans att analysera och jämföra med vetenskapliga rön som bekräftar eller vederlägger påståendet. Meningsutbytet stannar annars upp om t ex den religiösa sidan hävdar sin rätt med argumentet att en ”helig” skrift är sann och inte kan ifrågasättas, att subjektiva upplevelser uppbackade av det faktum att någon miljard människor påstås ha samma upplevelse och därför skulle bli objektiva. Flera miljarder andra jordmedborgare tror ju på ytterligare någon variant och förlitar sig på sina egna heliga urkunder. Detta skapar självklart ingen objektiv sanning i den naturliga tillvaron. Där gäller observation, systematisering av fakta, slutsatser baserade på kontrollerade grunder osv. Vetenskap är den metod som har givit mänskligheten effektiva mediciner, kommunikationshjälpmedel, datorer, renat vatten, bättre mat osv osv osv …

Både du och jag lever i den naturliga världen; vi äter behandlad mat, kör bil, tittar på TV, umgås i sociala medier, fotograferar, läser böcker, lyssnar på musik och går till doktorn. Till detta kan vi välja att lägga en fantasivärld; sagor, myter och hopp om övernaturliga fenomen. Du har valt till den senare, kan man säga, medan jag inte känner något behov av att komplettera min naturliga bild av tillvaron. På så sätt kan vi leva sida vid sida. Problemet uppstår när troende hävdar att religiösa ”sanningar” ska ligga till grund för t ex beslut i riksdagen; ett hot mot demokratin eftersom det i den naturliga världen inte finns några religiösa ”sanningar”. Det är skillnaden mellan tro och vetande! Historiskt var ju problemet att religionen tog makten över inte bara människors sinnen utan också den världsliga samhällsordningen. Det frammanade så småningom upplysningen; uppror mot överhet och kyrka som gick arm i arm. Kungar satt på sina troner av ”guds nåde” och påven var, och påstås fortfarande vara, guds ställföreträdare på jorden. Nonsens i den naturliga världen.

I nutid är den religiösa världsbilden omsprungen av den sekulärvetenskapliga. Därför har vi i västerlandet skapat samhällsordningar som bygger på neutralitet i förhållande till övernaturliga fenomen; vi svär t ex inte på bibeln längre i våra domstolar, och genom demokrati bestämt oss för att det mest neutrala vi har; vetenskap och beprövad erfarenhet, ska ligga till grund för kunskapsbildning. Problemet i modern tid uppstår därför när troende/kyrkor/religioner fortfarande vill återgå till den gamla ordningen, veva utvecklingen baklänges, och återinföra övernaturliga fenomen som grund för samhällsbygget. Det gick en gång i tiden i brist på vetande och kunnande men idag vet vi så mycket mera om verkligheten och därför är den religiösa förklaringsmodellen omodern. Vi skiljer därför stat och kyrka åt och som en konsekvens har utvecklingen lett till att tro blir en privatsak i ett sekulärt samhälle.

De vetenskapliga metoderna kan inte uträtta något i den övernaturliga sfären lika lite som du kan hävda att tron på mirakler med bibeln som bevis är ett argument för att de faktiskt skulle ha ägt rum i den naturliga världen. Mirakler är definitionsmässigt övernaturliga. Annars är de inte mirakler utan naturliga förlopp. Men i fantasivärlden, den övernaturliga, kan de ju tjäna som metaforer.

Jag kan inte nog betona att jag bara angriper icke verifierade religiösa försanthållanden. För egen del har jag hittat en livsåskådning som inte bara ”går ihop” utan känns stabil utan övernaturliga fenomen och religiösa krumbukter. Det innebär inte att jag saknar fantasi, blir nyfiken på spektakulära teorier om svarta hål, alternativa universa, tidigare civilisationer eller ”andra sidan”. Men i likhet med allt annat liv ser jag t ex inga motiv för att människan skulle utgöra något undantag; vi föds, lever och dör. Idéer därutöver är bara mänskliga påfund för att mildra rädslan för det konstruerade ovissa. Eller bara för att tanken går att tänka. I den naturliga världen har vi ju stor nytta av förmågan att förutse händelseförlopp.

Du verkar vara en mycket trevlig, mjuk och socialt förekommande person varför det bär mig emot att kritisera det som du i själ och hjärta tror så djupt på. Samtidigt vet jag att du respekterar mitt behov av att vara ärlig både mot mig själv och omvärlden. Och jag tror inte att vare sig du eller jag ens när förhoppningen att omvända den andre så varför fortsätter vi denna långsamma debatt? I någon mening är den naturligtvis en intellektuell utmaning, den skärper tankeförmågan, tvingar oss att hitta nya argument som svar på både gamla och nya påståenden. Och den stärker i någon betydelse våra egna övertygelser.

Jag försöker i alla sammanhang att hålla isär sak och person, att inte skjuta vicesheriffen utan att istället skilja på budskap och budbärare. Om du skulle känna dig anklagad på något sätt i det här inlägget så är i alla fall min avsikt att ”skjuta” på budskapet, inte på dig.

Den troende som hävdar, och det gör ju Jehovas vittnen, att trons effekter manifesterar sig i den naturliga världen måste kunna belägga sitt påstående. Och det har ännu ingen lyckats med. Jag känner mig därför fri att peka på företeelser i ”verkligheten”, vetenskapliga resultat och slutsatser, historieforskning etc (kommenterar dina skrifter i slutet). Ni gör också anspråk på att bibeln, för det första, är guds ord och, för det andra, att den är ”sann”. Troendes argumentation kring bibeln ger mig oftast intrycket att före israelerna fanns inget, före bibeln fanns heller inget. Det hela ger ett intryck av att den civiliserade världen skulle ha uppstått i och med kristendomens utbredning. Men det fanns ju många betydligt äldre folkgrupper och mera avancerade kulturer långt tidigare. De hade sina trossatser, traditioner, seder och bruk. De hade kommit olika långt i kulturell utveckling och de hade både skapat och införlivat t ex antika vandringssägner. Jungfrufödseln är en sådan.

För egen del står det fullkomligt klart att religion ingenting har med mig att göra. Den eller de betyder inget annat än att religiösa krafter ”tvingar” mig att ta ställning till en hypotes som jag annars överhuvud taget inte skulle reflektera över. Jag fantiserar inte om en gud eller att det skulle finnas en skapare eller ens en skapande kraft bakom ”jordelivet” annat än den självreproducerande processen som slumpmässigt kom igång sådär 800 miljoner år efter jordens tillblivelse. Tänk dig, kontemplera över ÅTTAHUNDRA MILJONER ÅR! Jorden tog form, landmassorna flyttade omkring, vatten ansamlades men det fanns inget, INGET liv! Det var en steril värld utan atmosfär, utan fotosyntes men planeten bombarderades med rymdskrot. Någon form av rymdkrock lösgjorde månen. Kanske även livet trillade ner. Om det inte trillade ner så uppstod det spontant under de ”oändliga” tidrymder som stod tillbuds. Plötsligt föll pusselbitarna på plats; en rudimentär cell som kunde reproducera sig själv började ”befolka” jorden; livet hade uppstått. Sedan hände inget eller mycket  lite under 3,2 miljarder år! UNDER TRETUSENTVÅHUNDRA MILJONER ÅR fick cellen en kärna och mycket tyder på att hela klotet var täckt av is i flera omgångar. Den robusta cellen övervintrade och blommade ut i en mångfald arter som ingen sett maken till. Men det blev bara ansträngningar utan värde för de nya livsformerna dog också ut. Men så inträffade den kambriska explosionen; en kolossal arttillväxt under sådär 100 miljoner år. Bumlingar trillade fortfarande ner från skyn och hejdade utvecklingen. Arter dog ut på löpande band och nya kom till. Den processen håller fortfarande på. Dock finns det inget, ABSOLUT INGET, som tyder på att detta skulle vara en styrd process. Inte med bästa vilja i världen kan denna hackiga, låååååååångt utdragna händelsekedja anses vara logisk och rationell eller intelligent. Högst sannolikt skulle en bakomliggande intelligens ha planerat och genomfört något betydligt mera rätlinjigt och målinriktat och undvikit alla dippar på vägen. Varför isa ner jorden flera gånger på vägen? Och vad som har överlevt och vad som har gått under är uppenbarligen helt slumpmässigt och styrt av miljön. Vid varje tidpunkt under historiens gång har det varit helt omöjligt att gissa sig till vad som skulle komma att ske under nästa hundramiljonerårsperiod. Nedslaget i mexikanska bukten kunde lika gärna ha inträffat 65 miljoner år tidigare och lämnat utrymme för samma utveckling som nu och människan hade förmodligen för länge sedan varit ett passerat stadium. Eller om nedslaget hade skett nu hade inget som liknade människa ännu uppstått. Inget hade heller tytt på att det skulle ske om 65 miljoner år! Den långsiktiga utvecklingen tar en oförutsedd inriktning vid varje tidpunkt i historien. Den går helt enkelt inte att förutse.

Med argumentet att människan har en mycket begränsad fattningsförmåga och därför inte ska förhäva sig och försöka tolka skaparens outgrundliga vägar så kan i varje fall den eventuella kraften bakom inte kallas intelligent och målinriktad. Vetenskapen förklarar den ena pusselbiten efter den andra; den fångade t ex antimateria för första gången helt nyligen, och det som fortfarande ter sig gåtfullt blir inte mindre gåtfullt genom att förklaras med hjälp av en gudshypotes eftersom gudar NATURligtvis är skapade till människans avbild!

Som art har vi de sinnen vi har för att överleva. Att vi inte känner samma dofter som hunden är ingen brist. Men med hjälp av den vetenskapliga metoden har vi ändå god pejling på vad hunden upplever. Tack vare vetenskapen har vi mätt upp tidsrymder som miljarder år men vi kan inte med våra sinnen ”känna” vad sådana avstånd vare sig i tid eller rum innebär. Det blir en teoretisk bild som är svår att översätta till våra egna perspektiv. Under de gångna 2000 åren har inte mycket hänt med människan. Men om vi backar 6 miljoner år så har mycket hänt. Då skildes två ”apgrupper” åt genom yttre miljöomständigheter; den ena utvecklades till bonobono/schimpansen och den andra till människan. Det saknas alltså ingen övergångsform. Båda grenarna på samma träd har utvecklats successivt.

I Jehovas vittnens skrifter ältas om och om igen tesen att i den etablerade sekulära forskningsvärlden håller forskarna varandra om ryggen och utestänger alternativa tolkningar av verkligheten. Och kritiken riktas i princip endast mot evolutionsläran. Samma kritik upprepas som ett mantra från alternativmedicinskt håll. Mot detta talar det faktum att forskningsvärlden är ett konkurrenssamhälle. Ett Nobelpris delas inte ut till en forskare som har gjort samma upptäckt som tidigare forskare har gjort. Det delas ut till resultat som går på tvärs, som tillför något nytt, som ifrågasätter det gamla i skarp konkurrens mellan många institutioner och ännu fler forskare. En forskare som vederlägger evolutionsläran i grunden kan naturligtvis räkna med inte bara världens mest prestigefyllda pris; Nobelpriset, utan också en hel rad andra utmärkelser. Om någon lyckas bevisa medicinsk effekt av Homeopati kan han eller hon räkna med tre Nobelpris eftersom både fysik, kemi och medicin då i så fall måste ha förändrats i grunden. Hur många forskare drömmer inte den våta drömmen?

I era skrifter återkommer också resonemanget kring sannolikhet; den skulle vara så liten och därmed försumbar för att ett perfekt öga eller människan som art helt slumpmässigt skulle ”uppstå”. Det är en bedräglig analogi, ett tankefel, ett fult debattgrepp som man ser om man betraktar det hela på lite avstånd. Det är ungefär som om jag stod framför en bil med registreringsnumret XLE 638 och ringde till dig och frågade ”Hur stor är sannolikheten att jag idag får se bilen med numret XLE 638?” ”Den måste vara minimal” svarar du förmodligen spontant. ”Konstigt”, säger jag, ”för jag står framför den just nu!”

Sannolikheten att en urmakare kan bygga en klocka är 1 därför att han har kunskapen och vet vad han ska bygga. Men sannolikheten att en tromb som far igenom ett skrotupplag, även om det är en flyplansskrot, skulle få ihop en Jumbojet är självklart 0 eftersom inte ens alla delar till den modellen finns på skroten. Men evolutionen fungerar inte så. Kasta t ex 36 eller ännu hellre 36.000 tärningar. Hur stor är sannolikheten att alla hamnar med sexan uppåt? Den är inte lika med 0 men försvinnande liten. Lägg undan de tärningar som ändå visar sexan uppåt. Kasta de andra på nytt, lägg undan sexorna, kasta på nytt … Med ett begränsat antal kast har du sexorna uppåt på alla. Så fungerar evolution. Varje utvecklingssteg bygger på tidigare utveckling (gener) och på slumpen (”föräldrarna”) och på miljön (mest lämpade). För 6 miljoner år sedan, eller 65 miljoner år sedan eller 600 miljoner år sedan startade nya utvecklingar slumpmässigt lite här och var, nya arv fördes vidare och anpassade sig till miljön eller dog ut. Sannolikheten att människan skulle uppstå går inte att bestämma eftersom det är först nu vi vet att människan har uppstått. På samma sätt kan vi inte sannolikhetsbestämma att XXXXXXX kommer att uppstå eftersom vi inte vet vad XXXXXXX är. Människan är skapelsens krona enligt bibeln – vi är i MÅL! – och därför har bibeln naturligtvis inget att säga om evolutionens fortsättning. Men tro mig, den kommer att fortsätta som om ingenting har hänt oavsett om människan är med eller inte och alldeles oavsett biblar, toror eller koraner.

Inget mirakel har någonsin inträffat under kontrollerade former. Sedan 1964 har James Randi utlovat 1.000 $; när det blev känt bidrog givare med ytterligare medel så att prissumman steg till 1 miljon $, till den som utsätter sitt ”mirakel” för normala vetenskapliga metoder. Ingen har hittills ens passerat förtesten och alltså än mindre kunnat kvittera ut belöningen. Fysikens och kemins lagar gällde även på ”Jesu tid” så varför skulle något sådant ha inträffat då som inte går att upprepa idag?

Ingenting, absolut ingenting, utom människans fantasi genererar ”belägg” för att en medveten och intelligent skaparkraft skulle ligga bakom ”alltets” tillblivelse och fortsatta utveckling. Ingen kan presentera fakta, föremål eller objektiva egenupplevelser som bevisar eller ens gör det troligt att bibeltexternas mirakler skulle ha ägt rum eller att livet efter detta skulle existera i sinnevärlden. Alltihop är produkter av subjektiva, inre ”upplevelser” ibland lika sublima som dimma. De blir inte mer sanna för att många individer tror sig beskriva samma upplevelser. Likheten mellan skilda upplevelser förklaras snarare av en gemensam historia, kultur, tradition och genuppsättning.

Miraklerna i bibeln är vandringssägner som fanns i ett otal varianter långt innan de lösryckta texterna fogades samman till en bok. Objektivt sett är bibeln ingenting annat än en sammanställning av dåtidens levnadsregler, dåtidens moral (förfärlig), ett urval vandringssägner och skrönor långt äldre än kristendomen samt ett bristfälligt historiedokument. Evangelisterna  presenterar olika versioner av uppståndelsen. Enligt ”ögonvittnen” i Koranen dog aldrig Jesus. Dessutom är bibeln ett godtyckligt urval av långt fler texter än de som ingår idag. I den här meningen kan inte bibeln sägas vara sann. Det är en efterhandskonstruktion.

Ser på TV totalt utblottade afghaner som ingeting har, ingen hjälp har att förvänta sig och i kylan förlitar sig på att gud till sist ska förbarma sig. Detta är patetiskt! Var sjutton var gud i första skedet? Varför skickar han på dom jordbävningar, Talibaner och översvämningar? Nej, gud är inte kärlek! Detta är bara ett av bevisen mot hans existens. Det finns inget som tyder på att gudar existerar. Men allt det goda som också händer då? Nämn något! Se nedan.

Bibeln har ”laddats” med övernaturliga egenskaper som att den skulle vara ”guds ord”, hans budskap till mänskligheten, en ”helig” skrift, fylld av profetior, ögonvittnesskildringar av mirakler och anekdoten om Jesus. I en övernaturlig mening är den ”sann” för den troende. Men i den naturliga världen faller den platt till marken.

Tanken att universums tillkomst är för stor för att förstås av människan, ingenting kan skapas ur intet, allting har en orsak, ett perfekt organ som ögat kan inte uppstå av en slump; dessa tankar är mänskliga och därmed begränsade. Vi kan inte föreställa oss att fysikens lagar, tid och rum uppstod i the Big Bang. ”Det måste ha funnits något innan smällen!” Det är lika uppenbart som att solen kretsar kring jorden. Det är ju bara att titta ut. Men det förhöll sig alltså precis tvärsom. Och ögat finns i alla stadier samtidigt i naturen. Och hunden hör och känner dofter vi inte ens kan fantisera om.

Att materian ”segrade” över antimaterian mycket tidigt verkar vara rena slumpen. Sannolikheten att vi lever i ett universum som är ett i en oändlig rad är förmodligen större än att det skulle ligga en skapare bakom. Eller att vi lever i ett universum parallellt med ett där antimaterian segrade eller parallellt med oändligt många som misslyckades med naturlagarna. Bibelns världsbild är snäv och så med rätta eftersom kunskapsläget då begränsade föreställningsförmågan även hos de mest fantasifulla tänkarna.

De positiva effekterna av religiös tro sägs vara tröst och lindring. Inför livets realiteter har människan stått förundrad och skrämd eftersom vi är utrustade med förmågan att tänka ”orsak och verkan”, föreställa oss en framtid och ställa frågor, stora frågor: ”Varför finns jag? Vad är meningen med livet? Vad händer efter döden? Hur har allting kommit till?” Den ångest som frågorna väcker hos många påstår sig religionen inte bara kunna lindra utan också ge svar på. Men de religiösa svaren har ingen större giltighet än andra svar. De är i varje fall långt sämre än de vetenskapliga svaren som garanterat ligger närmare verkligheten än alla andra svar någonsin kan göra. Gissa om framtiden kan alla. Med precis lika stor auktoritet. Religionen har kunnat och kan bara hävda sin auktoritet så länge massan lider brist på kunskap och måste lita till vidskepelse. Men där kunskap har brett ut sig trängs samtidigt vidskepelsen undan. Religionens tröstande funktion är en bluff eftersom även religionens företrädare har kunskap om att det inte går att uttala sig om t ex evigt liv eller livet på andra sidan.

Religionen begränsar och förminskar människan, hindrar henne från att nå sin potential. Redan i trosbekännelsen trycker kristendomen ner människan. I den judiska morgonbönen tackar man gud för att inte ha blivit född till kvinna och själva ordet islam betyder ju underkastelse. Religion är alltså motsatsen till det den säger sig sträva efter: människans befrielse. Den är en boja, ett ok, ett maktmedel och den tröstar med falska löften om t ex evigt liv istället för kunskap och upplysning som religionen historiskt alltid har motarbetat. Men det finns långt värre negativa effekter; stening, hot om straff, rädsla, skuld, evigt liv i helvetet osv. Livsfientliga påbud som att inte få dansa, inte få smycka ut sig, skambelägga både kvinnans och samkönad sexualitet, njutning ska leda till samvetskval, HAN (storebror) ser dig var du än befinner dig samtidigt som HAN t ex är den störste abbortören av alla. Spontana abborter är långt vanligare än planerade.

Just nu sänder UR en dokumentär om ”böneutroparmästerskapen” i Istanbul. Där finns 3.000 moskéer så bara i Istanbul ropas bönen ut 15.000 gånger per dag. Ett exempel bland många på idiotier som sker i religioners namn; ett miljöproblem för många. Och, framför allt, är inte Istanbul en bättre stad för det!

Moral trots kristendom. Det hävdas att människans moraluppfattning stammar från religionerna. Att vår moraluppfattning t ex här i norden skulle vara resultatet av kristendomen. Men hur sant är det? Dels hade vi moralkoder och uppfattningar om rätt och fel långt innan kristendomen påtvingades de osaliga själarna. Sunda förnuftet säger att det är fel att äga slavar och trälar. Dels har vi i långa stycken en annan moral idag än den bibliska t ex kvinnans och de homosexuellas ställning i samhället. Eller dödsstraffet som ter sig naturligt i ett barbariskt Kina men i så fall är en långt större skamfläck i det religiösa USA. Det förhåller sig ju faktiskt så att det är religionen som reformeras utifrån det sekulära samhällets utveckling. Den sekulära kristendomen vi har i nordvästeuropa finns för det första inte i andra delar av världen och för det andra är den resultatet av samhällsutvecklingen som skett trots religionen, inte tack vare den.

Politik minst lika intressant. Effekterna i människors vardag, välfärdssamhällets betydelse för hur folk har det, det globala fattigdomsproblemet, bristen på demokrati och mänskliga rättigheter är långt större än bristen på religionsfrihet. Det är ju snarare så att religioner står i vägen för utveckling, bromsar och motarbetar. Här är historien ett enda långt bevis. Religionen är oförmögen att avskaffa nöden i världen, den kan bara trösta och lindra. Men det är heller inte syftet eftersom religionerna har växt fram i statiska samhällen. Den fantastiska utvecklingen, som Hans Rosling så levande beskriver, har ägt rum i tredje världen sedan 60-talet är resultatet av vetenskap och humaniora medan religionen handfallen står vid sidan och tittar på.

Jag avfärdar därför religion för min egen del. Den är en destruktiv kraft som begränsar människan. Kunskap om verkligheten har avslöjat andra sagolika, fascinerande, fantasieggande, häpnadsväckande tolkningar som reducerar skapelseberättelserna till naiva barnsagor.

Bifogar en CD fullmatad med vetenskapshistoria, Darwinfakta, evolutionskunskap osv. Du hittar intervjuer med olika kännare och om du ska prioritera föreslår jag att du börjar med spår 18. Där presenteras ett initierat perspektiv på livets vandring upp ur vattnet upp på land. Det handlar inte om Jehovas raljanta bild av en fisk med fenor OCH fötter. Det är en långt mer sofistikerad process än så. Alldeles färska observationer i Polen har flyttat övergången ytterligare 20 miljoner år bakåt i tiden; det hände för åtminstone 395 miljoner år sedan. Vattendjur tog först vägen om vattensjuka träskmarker under sådär 30 miljoner år. Sug på den; TRETTIO MILJONER ÅR eller 2 miljoner generationer! Kan ett oansenligt vattendjur utvecklas till en krokodil under 2 miljoner generationer? Den är ju förresten ett exempel på en art som fortfarande är på väg upp.

På CD:n kommenteras också gapen i utvecklingskedjan; gäller alla utvecklingskedjor, och varför de inte spräcker logiken och varför övergångsformer ”saknas”. Genom Jehovas vittnens skrifter ser det ut som om du får en begränsad amerikansk version av verkligheten. Det är ju ett faktum att en stor andel av den amerikanska befolkningen inte ”tror” på evolutionen bl a för att lokala skolstyrelser har bestämt att om inte evolutionsläran ska förbjudas ska den jämställas med en ID/kreationistvariant. Många ungdomar får därför problem både när de söker till och eventuellt kommer in på högre utbildningar.

Att jämföra en ”skapelseberättelse” med den bekräftade evolutionsteorin är som att jämföra, INTE äpplen och päron utan, människan med en utdöd dinosaurie. För det första är vetenskap en METOD som mänskligheten har accepterat som den hittills bästa metoden att successivt bygga upp kunskap om verkligheten. Det är inget vi tror på som kan jämföras med en religiös tro. Vetenskap manifesterar sig ju hela tiden; ger oss nya mediciner, produkter och metoder. Hittar vi en bättre metod byter vi ut den gamla. För det andra är evolution en vetenskaplig hypotes som successivt accepterades och besannades av en överväldigande mängd observationer och den är ”sann” så länge ingen vederlägger den. Det går inte att komma närmare ”sanningen” i vetenskapliga termer och det har man valt att kalla en (vetenskaplig) teori. Evolution är det som sker hela tiden t ex de numera resistenta bakterierna. Den pågår, har gjort så i MILJARDER ÅR, och kommer att fortsätta i miljarder år, alldeles oavsett om Jehovas vittnen vägrar ”tro” under en tidrymd motsvarande en blink, att det var det som skedde. Det är ett faktum att alla arter producerar fler avkommor än vad som når fertil ålder, att varje individ bär på ett unikt arv och att de bäst anpassade, till aktuell miljö, fortsätter att reproducera sig och då och då inträffar en mutation. Alltihop har bekräftats av DNA och Svante Pääbo knyter med stor framgång ihop den biologiska historien. Varför tvivlar du på det?

Hör i radion den etablerade vetenskapens syn på arkeologiska utgrävningar i Israel och Palestina. Tyvärr, för din del, bekräftar de inte bibelns beskrivning men vad värre är, de är tråkiga exempel på styrd forskning främst med religiösa pengar från USA som har beställt bevis på att bibeln har rätt. Och när det inte sker dras helt enkelt pengarna in! Det kan inte kallas vetenskap.

Läser också i era skrifter att universums perfekta organisation inte heller kan vara ett verk av slumpen; det perfekta avståndet mellan planeterna och solen, jordens lutning, atmosfären, temperaturen, ja allt, annars hade inte människan kunnat leva. Det perspektivet är en god parallell till frågan om solen snurrar kring jorden eller … Regnar det för att floran ska växa eller växer den för att det regnar? Livet anpassar sig till miljön; de arter som levde för 300-400-500 miljoner år sedan skulle inte kunna leva idag eftersom både vattnets och atmosfärens sammansättning är en annan nu.

För det första är inte universum så perfekt som det påstås; galaxer krockar (den största materialförstöring man överhuvud taget kan tänka sig), så småningom tar energin i solen slut och då exploderar den, månen avlägsnar sig från jorden med några centimeter per år och utan den klarar vi oss inte, hela universum expanderar och ingen ser några tecken på motsatsen vilket innebär att det sakta upplöses osv. För det andra är skeendet i universum av så gigantiska mått att människans perspektiv ju får anses vara ytterst begränsat. Men ett är säkert; det vi ser tolkar vi med samma begränsade tänkande som en gång förhållandet mellan solen och jorden. Och det förhöll sig ju precis tvärtom! Vårt universum är troligen ett i en oändlig rad av lyckade och misslyckade universa; vi råkar bara leva i ett med tillräckligt stabila konstanter att t ex liv har hunnit uppstå. Mycket tycks också tala för existensen av parallella universa; antimateria med helt andra konstanter. Människan har också svårt att föreställa sig att materia skulle uppstå ur inget, att inget fanns innan allt finns, att våra naturlagar inkl tid och rum uppstod i själva smällen osv. Allt detta är ”obegripligt” och därför behöver vi en förklaring och då är ett övernaturligt väsen lättast att ta till. Det har alltid varit lättast men efterhand som vetenskapen har förklarat mer och mer krymper spöket. Det har hittills alltid funnits naturliga förklaringar till naturvetenskapliga problem och det kommer det alltid att göra. Naturen är naturlig!

MEN … vad du och andra tror på i en övernaturlig sfär har jag inga synpunkter på. Tvärsom försvarar jag allas rätt att tro på precis vad som helst så länge det inte går ut över oss andra. Skiljelinjen är därför gränsen mellan det naturliga och det övernaturliga.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *