Livsåskådning

Mitt val av levnadsregler baserar jag på i första hand kunskap och värderingar. Båda kan jag påverka, skaffa nya och lägga till de gamla. Kunskap påverkar värderingar, de skapar engagemang och med kunskap har jag svårt att undandra mig ansvar. Det är en intressant process som sysselsatt många filosofer.

Ur Wikipedia (2010-09-12):
En livsåskådning eller livssyn är en människas eller en organisations övertygelse eller föreställning om hur människan eller samhället är eller bör sträva efter att vara, en etik. Övertygelsen kan vara politisk, religiös eller ideologisk och kan även vara färgad av vanföreställningar och vidskepelse. Livsåskådningen omfattar i regel också motiven för denna övertygelse eller föreställning, men de teorieroch hypoteser som livssynen bygger på kan sällan bevisas. Empiriska belägg saknas därför oftast. Livsåskådningar innehåller därför oftast mer av tro än av kunskap.

Livssyn kan indelas i två huvudgrupper med olika värdegrund, i vilka olika företeelser kan vara förknippade med en människas livsåskådning: konfessionellaoch sekulära. Livsåskådningar som inte stämmer överens med varandra kan likväl omfatta samma värden såsom ”rättvisa”, ”jämlikhet” och ”demokrati”. I hur dessa begrepp definieras, framträder skillnaderna mellan livsåskådningarna. Värdena måste brytas ned till en rad mätbara egenskaper, om livsåskådningen ska kunna studeras med vetenskaplig metod.

Livsåskådning och likartade begrepp är aldrig helt synonyma, men stämmer någorlunda gör till exempel de svenska trosuppfattningideologi, ”tro”, ”filosofi” samt ”uppfattning om livets mening”. Det engelska uttrycket för livsåskådning är ”life stance”, det spanska ”concepción de la vida” (livskoncept). Livssyn kan också kombineras med en världsåskådning.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *